Parcul National Cheile Nerei Beusnita - Site oficial
Contact

POIM Cheile Nerei-Beușnița

POIM Cheile Nerei-Beușnița

DENUMIREA PROIECTULUI:
“Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat”

Ariile naturale de interes național și comunitar vizate:
Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa
Sit patrimoniu mondial UNESCO Cheile Nerei – Beuşniţa
Sit Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa
Sit Natura 2000 ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa
Rezervaţia Naturală Lisovacea
Rezervaţia Naturală Cheile Nerei – Beuşniţa:
Rezervaţia Naturală Cheile Şuşarei
Rezervaţia Naturală Ciclova – Ilidia
Rezervaţia naturală Ducin
Rezervaţia Naturală Izvorul Bigăr

DENUMIREA SOLICITANTULUI:
R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița RA – lider de parteneriat
Va elabora studiile de fundamentare pentru planul de management. Va actualiza datele științifice de inventariere și cartare a speciilor și habitatelor, evaluând starea și măsurile de conservare și înaintând propuneri de monitorizare. Va actualiza cartarea mediului abiotic, a utilizării terenurilor și a proprietății asupra terenurilor. Va carta și analiza activitățile cu potențial impact asupra ariilor naturale protejate. Va elabora un studiu socio-economic complex în localitățile din zona de impact. Va elabora baza de date GIS și a hărțile GIS aferente.

Asociația WWF ROMÂNIA – partener 1
Va elabora planul de management integrat, va studia potențialul de dezvoltare al Destinației de Ecoturism Cheile Nerei ca model de dezvoltare locală sustenabilă și va realiza activitățile de educație, comunicare și informare aferente proiectului.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – partener 2
Va elabora studiile de inventariere și cartare detaliată, va evalua starea de conservare și va stabili măsurile de management pentru habitatele forestiere de interes conservativ. Va elabora studiul ştiinţific privind pădurile de făgete Cheile Nerei-Beușnița aflate în patrimoniul UNESCO.

BUGETUL PROIECTULUI:
Valoare totală proiect: 20,823,847.21 lei
Valoare eligibilă proiect: 20,772,680.20 lei

DURATA PROIECTULUI:
Până pe 31 decembrie 2023

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 2014-2020.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor din Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa şi siturile Natura 2000 suprapuse prin revizuirea planului de management.
Indicatorul principal al proiectului îl reprezintă planul de management aprobat, astfel încât, prin atingerea acestuia, proiectul va contribui la atingerea indicatorului de rezultat al programului 2S36 Număr de situri Natura 2000 date în administrare sau custodie, cu un plan de management aprobat şi măsuri de conservare implementate

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. O.1. Actualizarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse în planul revizuit.
 2. O.2. Conştientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile NATURA 2000
 3. O.3. Întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului în vederea îmbunătăţirii gestionării parcului naţional şi a siturilor Natura 2000 vizate de proiect.

ACTIVITĂȚI:
A.1 Actualizarea studiilor științifice: inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor, evaluarea stării de conservare, măsuri de conservare și propuneri de monitorizare a acestora în arealul Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița și al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 și ROSPA0020 (inclusiv rezervațiile naturale care se suprapun)

 • A.1.1 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru habitatele forestiere de interes conservativ din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.1.2 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru habitatele de apă curgătoare, tufărişuri şi pajişti de interes comunitar din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun) A.1.3 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru habitatele stâncoase, inclusiv peşteri de interes comunitar din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.1.4 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de plante de interes conservativ din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun) A.1.5 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de nevertebrate de interes conservativ din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.1.6 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de amfibieni şi reptile de interes conservativ din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.1.7 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de peşti de interes conservativ şi habitatele acvatice din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.1.8 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de mamifere exclusiv chiroptere de interes conservativ din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.1.9 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de chiroptere de interes conservativ din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.1.10 Elaborarea studiilor de inventariere şi cartare detaliată, evaluare a stării de conservare şi stabilire a măsurilor de management pentru speciile de păsări de interes conservativ din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)

A.2 Studiu științific privind obiectivele de conservare ale sitului UNESCO Cheile Nerei-Beușnița
Având in vedere importanţa habitatului (patrimoniul natural UNESCO) se propune o analiză aprofundată a arboretelor de fag. Pentru păstrarea valorii universale, este imperios necesar să se determine precis, să se inventarieze şi să se carteze impacturile antropice asupra ecosistemelor cuprinse în componenta Sitului, urmând ca, în cel mai scurt timp, să se elaboreze măsuri de management care să asigure diminuarea influenţelor impacturilor antropice şi să garanteze menţinerea valorii universale.
A.3 Actualizarea cartării mediului abiotic, utilizării terenurilor și a proprietății asupra terenurilor
Activitatea se va realiza respectând prevederile Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate, 2018 si constă atât in actualizarea si completarea unor informaţii existente, dar si colectarea de noi date si informatii.

A.4 Cartarea și analiza activităților cu potențial impact asupra ariilor naturale protejate vizate de proiect

 • A.4.1 Elaborarea unui studiu privind impactul antropic general la nivelul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.4.2 Elaborarea unui studiu privind impactul antropic axat pe cazuri individuale la nivelul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile natural care se suprapun)

A.5 Elaborarea unui studio socio-economic complex în localitățile din zona de impact

 • A.5.1 Studiu socio-economic afferent comunităţilor locale din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.5.2 Cercetare socio-antropologică cantitativă (chestionare) şi calitativă a comunităţilor locale şi a factorilor interesaţi

A.6 Potențialul de dezvoltare al destinației de ecoturism Cheile Nerei ca model de dezvoltare locală sustenabilă

 • A.6.1 Realizarea unui studiu pentru determinarea profilului vizitatorilor şi al modului de utilizare al ariei natural protejate de către aceştia
 • A.6.2 Elaborarea planului de management al vizitatorilor pentru ariile protejate vizate şi comunităţile perimetrale acestora
 • A.6.3 Realizarea unui plan de interpretare al teritoriului vizat de proiect

A.7 Elaborarea bazei de date GIS și a hărților GIS

A.8 Elaborarea si aprobarea planului de management

 • A.8.1 Elaborarea planului de management integrat al PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun)
 • A.8.2 Derulare Procedura SEA
 • A.8.3 Aprobarea planului integrat de management de autoritatea competentă

A.9 Activități de revizuire și/sau completare a fișelor ariilor naturale protejate/formularelor standard Natura 2000

A.10 Activități de comunicare și informare

 • A.10.1 Activități de comunicare, infomare și consiliere comunităţi locale / factori interesaţi din arealul PNCNB şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun) A.10.2 Educaţia tinerei generaţii privind biodiversitatea din arealul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beuşniţa şi ROSPA0020 Cheile Nerei – Beuşniţa (inclusiv rezervaţiile naturale care se suprapun) A.10.3 Informare şi comunicare a presei şi promovare prin newsletter, canale sociale, influenceri
 • A.10.4 Consultarea factorilor interesaţi aferentă realizării planului de management integrat

AG 1 Management de proiect

AG 2 Publicitatea obligatorie a proiectului
AG 3. Audit

AG 4 Activități de întărire a capacității administrative a beneficarului

 • AG 4.1 Activităţi de instruire: Dezvoltarea aptitudinilor/competenţelor profesionale prin instruirea personalului în domeniul GIS AG 4.2 Activităţi de instruire: Dezvoltarea competenţelor în administrarea PNCNB prin instruirea personalului în domeniul legislative
 • AG 4.3 Achizitie de echipamente
 • AG 4.4 Elaborarea si implementarea unui sistemul informatic integrat / platforma web interactivă

SUPRAFAȚA VIZATĂ DE PROIECT:
Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa are o suprafaţă totală de 36.758,0 ha după HG 230/2003; RN Cheile Nerei Beusnita 3081,3 ha; RN Valea Ciclovei-Ilidia 1865,6 ha; RN Cheile Şuşarei 246 ha; RN Izvorul Bigăr 176,6 ha; RN Liciovacea 33 ha; RN Ducin 260,7 ha
ROSCI0031 are o suprafață de 37720.9 ha, conform formularului standard din 2020
ROSPA0020 are o suprafață de 40300.8, conform formularului standard din 2020
Suprafaţa totală a ariilor protejate, eliminând suprapunerile, este de 41844.75 ha

LOCALIZARE PROIECT:
România, regiunea Vest, județ Caraș Severin
UAT Bozovici – 43.35 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Ciclova Română – 45.18 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Ciuchici – mai puțin de 1 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Cărbunari – 30.07 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Dalboșeț – mai puțin de 1 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Lăpușnicu Mare – 93.96 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect UAT Naidăș – mai puțin de 1 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Anina – 60.38 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Oraviţa – 31.96 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Sasca Montană – 45.77 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Socol – mai puțin de 1 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect
UAT Şopotu Nou – 16.40 kmp din teritoriul UAT se află în ariile protejate vizate de proiect