Harta Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa

Harta Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa

Atracţii turistice

Valoarea peisagistică a Parcului National Cheile Nerei-Beuşniţa se remarcă prin trei elemente majore:

1. Roca de natura calcaroasă, cu toate originalitatile ei morfostructurale

- chei săpate de râul Nera şi afluenţi sai Miniş şi Şuşara

- lacuri carstice : Ochiul Bei şi Lacul Dracului

- cascade : Beuşniţa, Bigăr şi Şuşara

 - peşteri şi avene : Plopa, Ponor, Dubova, Peştera Boilor etc.

2. Vegetaţia bogată, cu numeroase specii rare

3. Apa curată

- râul Nera cu ichtiofaună bogată şi variată datorita legăturii permanente cu Dunărea

- pârâul Bei şi afluentul său Beuşniţa cu numeroase praguri şi cascade formate prin depuneri de travertin

Activitati posibile

  • Turism, ecoturism şi drumeţii pe traseele marcate, în special în perioada mai-noiembrie.
  • Rafting pe râul Nera, primivara şi la începutul verii.
  • Alpinism pe traseele special amenajate.
  • Cicloturism pe drumurile forestiere
  • Speologie în peşterile din parc (activitatea necesită echipament special şi pregitire).
  • Fotografierea şi filmarea florei şi faunei se face cu acordul şi sub supravegherea personalului administratiei parcului.

Fauna

Şorecar În Parcul National Cheile Nerei-Beusnita au fost identificate un numar de 189 de ta-xoni de nevertebrate si 194 taxoni de vertebrate, deci un numar total de 313 taxoni.

Sudul Banatului a permis patrunderea si adapostirea unei faune cu pregnant caracter mediteranean. Aici, aceste specii cunoscute a fi termofile au gasit prin relieful calcaros si însorit conditii propice de instalare.

De altfel, fauna de nevertebrate (atât epigee cât si hipogee) din multe puncte studiate detine cel mai însemnate numar de specii cu areal restrâns din tara noastra.

Pe suprafata parcului exista 40 de specii de gasteropode dintre care 14 sunt specii endemice iar 4 sunt specii rare . Râul Nera si afluentii adapostesc o zoocenoza de moluste prozobranchiate ce reprezinta o raritate mondiala fiind formata din speciile : Amphimelaria hollandri , Fagotia esperi , Fagotia acicularis , Theodoxus danubialis.

Cuc
Libelulă Ortopterele reprezinta unul dintre cel mai bine reprezentat grup cu numeroase endemite cum ar fi: Odontopodisma montana, Zobovskia banatica, Saga pedo.
Ihtiofauna Parcului este formata din o multitudine de specii protejate . Astfel Cobitis elongata este un peste nocturn fiind cel mai mare reprezentant al familiei sale si totodata un relict tertiar in fauna Europei . O alta specie importanta este Aspro streber (Zinger streber), cunoscut popular sub denumirea de Fusar. Acesta reprezinta un endemit si totodata un caz unic de adaptare al percidelor europene la viata in apele repezi. Nera este singurul râu din zona cu o ihtiofauna completa si care se gaseste in permanenta legatura organica cu Dunarea. Păstrăv
Coronela

Amfibienii sunt reprezentati prin specii protejate atât prin legea 462/2001 cât si prin Conventia de la Berna si Directiva Habitate (92/43/EEC) cum ar fi : Bombina bombina , Bombina variegata , Rana ridibunda , Rana dalmatina , Triturus cristatus , Triturus alpestris etc.
Reptilele sunt reprezentate de specii protejate prin Directiva Habitate (92/43/EEC), Conventia de la Berna si legea numarul 462/2001 anexa 4, cum ar fi : Lacerta viridis, Lacerta agilis, Testudo hermmani, Natrix tessellata, Elaphe longisima, Vipera ammodytes dar si relicte glaciare : Vipera berus, Lacerta vivipara.
Avifauna este structurata în cel putin trei ornitocenoze formate din specii de diferite tipuri zoogeografice.

În Parcul National Cheile Nerei-Beusnita exista peste 50 de specii protejate prin Directiva 79/409/EEC privind conservarea pasarilor salbatice. In general avifauna Cheilor Nerei este una de lunca cu numeroase elemente interesante dintre care amintim: Ardea cinerea , Ptyonoprogne rupestris etc. Pe teritoriul parcului se gasesc doua culoare de migratiune : toamna spre Sud (pasajul de toamna ) si primavara spre Nord (pasajul de primavara).Migratiile înbogatesc spectrul faunistic al regiunii.

Coleopter
Bufniţă Mamiferele sunt reprezentate atât prin micromamifere cat si prin mamifere mari cum ar fi : ursul (Ursus arctos) , lupul (Canis lupus) , râsul (Lynx lynx) , specii care prin reduceri dramatice au fost declarate specii in pericol pe lista CITES si sunt protejate prin Directiva Habitate (92/43/EEC) si 462/2001.
     

Flora

 

Marea diversitate floristica de pe suprafata relativ redusa a parcului se datoreaza complexitatii aspectelor stationale precum si al unor împrejurari fitoistorice particulare, datorita asezarii acestui teritoriu la rascrucea unor valuri de migratiune floristica având diferite obârsi fitogeografice.

Făgete
Făgete Bazinului Nerei prezinta o bogatie floristica cunoscuta înca din cele mai vechi timpuri, însa o cercetare amanuntita este prezentata abia în 1968 de L.Schrot în teza sa de doctorat. În urma acestor cercetari s-au identificat 1086 de specii de plante superioare apartinând la 98 de familii.

Din analiza fitogeografica rezulta ca numarul cel mai mare de specii apartine elementului european ( în sens larg ) adica aproximativ 603 specii. Dintre acestea cele mai numeroase sunt specii eurasiatice, urmate de specii europene, central europene si circumpolare.

Desi elementul central european este reprezentat prin doar 124 de specii el se impune la maxim în sensul vitalitatii si al biomasei. Dintre acestea mentionam : Fagus silvatica, Querqus petrae, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus.

Corylus colurna
Platanthera bifolia

Speciile circumpolare se întâlnesc în padurile de fag si pajistile mezofile. Speciile din padurile de fag cele mai întâlnite sunt : Phyllitis scolopendrium, Athyriun filix-femina, Dryopteris filis-mas, Polipodium vulgare, Poa nemoralis, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus.

Speciile circumpolare din pajistile mezofile sunt reprezentate prin o multitudine de specii dintre care mentionam : Festuca rubra, Poa pratensis, Agrostis alba, Iuncus articulatus, Sagina procumbens.
Influenta sudica în caracterul general al florei parcului este dovedita prin numarul mare de spe-cii. Dintre acestea pe primul loc se afla elementul submediteranean urmat de cel balcanic ( inclusiv balcano-iliric si balcano-panonic ) cât si elemetele moesic desi acesta din urma într-o concentratie mai mica a speciilor. În ceea ce priveste speciile submediteraneene cele mai numeroase cresc în padurile de cer ( Querqus cerii ) si gârnita (Querqus fraineto ) , stâncariile calcaroase însorite si padurile mezofile de fag ( Fagus silvatica ) si gorun (Querqus petraea).
Dintre speciile mediteraneene prezente în padurile de cer si gârnita citam : Carpinus orientalis, Cotoneaster tomentosa, Cornus mas, Fraxinus ornus, Arabis turita, Lathyrus latifolius, Inula conyza, Ruscus aculeatus.

Fritillaria orientalis
Lilium martagon

Flora stabilita pe pantele calcaroase este bogata în specii submediteraneene : Sedum cepaea, Sanguisorba minor, Trifolium striatum, Stachys germanica, Valerianella coronata.

Speciile balcanice din pajistile xerofile sunt reprezentate prin diferite specii dintre care mentionam : Dianthus armeriastrum, Linum austriacum, Achillea crithnifolia.

Vegetatia prezinta o deosebita importanta stiintifica, aici întâlnindu-se o serie de specii rare si endemice : Dianthus trifasciculatus, Ranunculus flabellifolius, Erysimum banaticum, Alyssum petraeum, Sempervivum heufellii, Saxifraga racheliana, Rubus banaticus, Astragalus onobrychis, Lathyrus hallersteinii, Athamanta hungarica, Pulmonaria rubra, Thymus dacicus, Centaurea banatica.
În parc se întâlnesc asociatii vegetale caracteristice pentru partea de sud-vest a tarii; printre acestea se numara fagetele cu alun turcesc, tufarisurile de liliac, mojdrean si scumpie cu numeroase specii însotitoare saxicole, pajistile de pe stâncarii si asociatiile pioniere de stâncarie

Orchis mascula
Boletus edulis   Oudemansiella mucida
Sunteți aici: Home Despre parc